รายชื่อวิชาเลือกที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ง20251 การปลูกพืชผักสวนครัว (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.นายณัฐพงศ์ หาญพอ
- - - - - 35 35
2 ง20253 การปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ (สำหรับ ม.3)
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.3 เท่านั้น
1.นายณัฐพงศ์ หาญพอ
- - - - - 35 40
3 ง20261 การเขียนแบบเบื้องต้น (สำหรับ ม.2)
สถานที่เรียน : ห้องอาคารเรียนชั่วคราว
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.2 เท่านั้น
1.น.ส.คณิตษา มูลเมือง
- - - - - 35 1
4 ง20263 การเลี้ยงปลา (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.น.ส.ณัฐวดี เขียวภูมิชัย
- - - - - 35 40
5 ง20264 การจัดสวนถาด (สำหรับ ม.2)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.2 เท่านั้น
1.น.ส.ณัฐวดี เขียวภูมิชัย
- - - - - 35 38
6 ง20265 การขยายพันธุ์พืช (สำหรับ ม.3)
สถานที่เรียน : ห้องอาคารเรียนชั่วคราว
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.3 เท่านั้น
1.น.ส.ณัฐวดี เขียวภูมิชัย
- - - - - 35 40
7 ง20296 การผลิตผ้ามัดย้อม (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.น.ส.คณิตษา มูลเมือง
- - - - - 35 31
8 ง20296 การผลิตผ้ามัดย้อม (สำหรับ ม.2)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.2 เท่านั้น
1.น.ส.คณิตษา มูลเมือง
- - - - - 35 40
9 ง20296 การผลิตผ้ามัดย้อม (สำหรับ ม.3)
สถานที่เรียน : ห้องอาคารเรียนชั่วคราว
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.3 เท่านั้น
1.น.ส.คณิตษา มูลเมือง
- - - - - 35 40
10 จ20201 ภาษาจีนฟังพูดเบื้องต้น 1 (สำหรับ ม.2)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.2 เท่านั้น
1.นายสว่าง กัณตวิสิฐ
- - - - - 35 18
11 จ20203 ภาษาจีนฟังพูดเบื้องต้น 3 (สำหรับ ม.3)
สถานที่เรียน : ห้อง 2302
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.3 เท่านั้น
1.นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
- - - - - 35 8
12 จ21203 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.นายสว่าง กัณตวิสิฐ
- - - - - 35 32
13 ท21201 ภาษาไทยมัคคุเทศก์ (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.นายนราศักดิ์ กิจสวน
- - - - - 35 19
14 ท22201 วรรณกรรมถิ่นเหนือ (สำหรับ ม.2)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.2 เท่านั้น
1.นายชุติไชยวัญ พูดงาม
- - - - - 35 36
15 ท23201 วรรณกรรมปัจจุบัน (สำหรับ ม.3)
สถานที่เรียน : 2205
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.3 เท่านั้น
1.นายนราศักดิ์ กิจสวน
- - - - - 35 21
16 นาฏศิลป์ไทย 2
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
- - - - - - 20 0
17 ว21203 ทักษะวิทยาศาสตร์ 1 (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.นายอานนท์ ตื้อจันตา
- - - - - 35 18
18 ว23201 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.3)
สถานที่เรียน : ห้อง 1103-4
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.3 เท่านั้น
1.นายอานนท์ ตื้อจันตา
- - - - - 35 2
19 ศ20202 ดนตรีสากล 1 (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.น.ส.ณัฐกาญจน์ แก้วสุวรรณ
- - - - - 35 29
20 อ21201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 (สำหรับ ม.1)
สถานที่เรียน : 0
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.1 เท่านั้น
1.น.ส.สุวนันท์ แก้วสิงห์สุ
- - - - - 35 38
21 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 (สำหรับ ม.3)
สถานที่เรียน : ห้อง 2305
หมายเหตุ : วิชานี้สำหรับชั้น ม.3 เท่านั้น
1.นางดวงสุดา เรืองวุฒิ
- - - - - 35 8