คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

วิธีการลงทะเบียนชุมนุม 

ในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมนั้นจะสามารถด่าเนินการได้ต่อเมื่อถึงหรือยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาของการ ลงทะเบียน โดยนักเรียนลงทะเบียนได้โดยคลิกที่เมนู

“ลงทะเบียนกิจกรรม” ระบบจะแสดงหน้าจอค่าแนะน่าในการ ลงทะเบียน นักเรียนจะต้องอ่านค่าแนะน่าให้เข้าใจก่อนท่าการคลิกที่ปุ่มลงทะเบียน