รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ชุมนุม A-math
สถานที่เรียน : 2201
1.นางสาววิลาสินี สุวรรณโน
22 22
2 ชุมนุม Bios and Maths Movies เรียนรู้จากภาพยนตร์
สถานที่เรียน : 1108
1.นางสาวประไพศรี กำแพงแก้ว
2.นางสาวปวิชญา คธาทร
41 41
3 ชุมนุม Board game
สถานที่เรียน : 2105
1.นางสาวจิรภา พันธ์ธรรม
2.นางสาวพิมพ์ลดา ศรีพันธ์
- - - 30 30
4 ชุมนุม coding
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 4201
1.นางคัทลียา เสาร์แดน
25 25
5 ชุมนุม crossword
สถานที่เรียน : 2306
1.นางดวงสุดา เรืองวุฒิ
25 21
6 ชุมนุม M.C. PWTK
สถานที่เรียน : 2205
1.นางสาวธันย์ชนก อำพันธุ์
20 15
7 ชุมนุม Magic Cube (รูบิค)
สถานที่เรียน : 2102
1.นางสาวปิยดา ปวงฟู
21 21
8 ชุมนุม Movie Club เรียนรู้จากการดูหนัง
สถานที่เรียน : 2104
1.นางสาวอัมพร แสนคำฟู
21 21
9 ชุมนุม Netflix (ดูหนังวิทยาศาสตร์)
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์
1.นางสาวพัทยา ยะมะโน
20 20
10 ชุมนุม To Be Number One(Cover Dance&Idol)
สถานที่เรียน : ห้องTo Be Number One
1.นางสาวสุวนันท์ แก้วสิงห์สุ
2.นางสาวอาริยา ยอดแฉล้ม
40 26
11 ชุมนุม What happened?
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาววชิราภร กิติสาย
20 19
12 ชุมนุม Yc เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางสาวจันทนีย์ สารินจา
2.นางสาวตุลยา หมื่นต๊ะ
40 40
13 ชุมนุม ของเล่นคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 2103
1.นางสาวเบญจวรรณ วิธี
21 21
14 ชุมนุม คำคมภาษาไทย
สถานที่เรียน : 2206
1.นายชุติไชยวัญ พูดงาม
21 21
15 ชุมนุม เคลียร์
สถานที่เรียน : 1207
1.นางสาวกาญจนา เนตรคำ
31 31
16 ชุมนุม ชวนไปท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : 2203
1.นางสาวอภิชญา สุขแสนงาม
20 20
17 ชุมนุม ชุมนุมสื่อสังคมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 1208
1.นางสาวน้ำฟ้า หมื่นบุญตัน
20 19
18 ชุมนุม ต้นกล้า อบจ.
สถานที่เรียน : 1204
1.นายศรัณยู แสนสุรีย์
20 17
19 ชุมนุม ท่องโลกกว้างผ่านสื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 1205
1.นางรจนา พุทธิ
- - - 20 20
20 ชุมนุม เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : หอประชุมพุทธรักษา
1.นายขจรศักดิ์ กาญจนะ
21 21
21 ชุมนุม นักประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 2304
1.นางสาวรินลณี สล่าปัน
20 20
22 ชุมนุม น้ำดื่มปายวิทย์
สถานที่เรียน : โรงน้ำดื่มกับจุดจำหน่ายน้ำดื่ม
1.นางกัญญา ทานา
11 11
23 ชุมนุม ป.ป.ช.น้อย
สถานที่เรียน : 1206
1.นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์
20 19
24 ชุมนุม ฝึกหัดจัดบอร์ด
สถานที่เรียน : 2101
1.นางสาวหัตถยาภรณ์ ตุ่งยะ
25 25
25 ชุมนุม พับและตัดกระดาษ
สถานที่เรียน : 2202
1.นายณรงค์ฤทธิ์ หงษ์อารีย์
- - - 21 19
26 ชุมนุม ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้อง ศิลปะ ตึกสีฟ้า (1003)
1.นางสาวเกษศิณี จันพรมมิน
25 25
27 ชุมนุม สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : รับเฉพาะสภานักเรียน
1.นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่
- - - - - 30 30
28 ชุมนุม สร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva
สถานที่เรียน : 1103
1.นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ
2.นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
44 44
29 ชุมนุม หมากรุก
สถานที่เรียน : หลังเสาธง
1.นายอานนท์ ตื้อจันตา
- - - 20 20
30 ชุมนุม ห้องสมุดหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวแก้วทอง รักไม้ป่า
30 30
31 ชุมนุมการละเล่น
สถานที่เรียน : ใต้ต้นมะขาม
1.นางสาวณัฐวดี เขียวภูมิชัย
2.นางสาวเพ็ญศิริ วงศ์เทพ
41 41
32 ชุมนุมเขียนตามคำบอก
สถานที่เรียน : 2204
1.นางศุทธินี โภชพิพิช
21 21
33 ชุมนุมคนรักการ์ตูน
สถานที่เรียน : 2305
1.นางสาวอังคนา คำป้อ
21 21
34 ชุมนุมดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วสุวรรณ
45 45
35 ชุมนุมดุริยางค์ ดนตรีไทย และการขับร้อง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักดนตรี
1.นายณรงค์ เชียงแก้ว
40 32
36 ชุมนุมตะกร้อพาเพลิน
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1.นายจักรพงษ์ รัตนา
- - - 30 30
37 ชุมนุมเตรียม นศท.
สถานที่เรียน : ใต้ต้นมะขาม
1.นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
- - - - 20 17
38 ชุมนุมนักพฤกษาศาสตร์น้อย
สถานที่เรียน : ห้องสวนพฤกษาศาสตร์
1.นางสาวเจนประภา เรือนคำ
30 30
39 ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์
สถานที่เรียน : 4101
1.นายธนาวัฒน์ นาดี
20 17
40 ชุมนุมบาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาส
1.นางธัญญรัตน์ เทศมี
2.นายสว่าง มัศยวรรณ
35 35
41 ชุมนุมแบดมินตัน
สถานที่เรียน : หอประชุมพุทธรักษา
1.นายณัฐพงศ์ หาญพอ
- 21 21
42 ชุมนุมพาไปรีวิว
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวคณิตษา องมล
- - - 20 20
43 ชุมนุมเพลงสากล
สถานที่เรียน : 2303
1.นางสาวจริยา ทวีกิจสถาพร
20 20
44 ชุมนุมฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายวรัญญู วิไลกุล
26 26
45 ชุมนุมภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 1107
1.นางณรฏา มธุรส
2.นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
40 40
46 ชุมนุมร่วมด้วยช่วยกัน
สถานที่เรียน : 1002
1.นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์
2.นายภูวดล สุระจินดา
- - - - - 40 37
47 ชุมนุมวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 2302
1.นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
20 16
48 ชุมนุมโอริกามิ (พับกระดาษ)
สถานที่เรียน : โต๊ะม้าหินอ่อนหลังห้องธุรการ
1.นางสาววิพิมพ์สาย หิ่งคำ
22 22