รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ชุมนุม Canvaสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง1201
1.นางสาวอาริยา ยอดแฉล้ม
25 21
2 ชุมนุม Cyber Lab
สถานที่เรียน : ห้องฟิสิกส์
1.นางสาวพัทยา ยะมะโน
25 17
3 ชุมนุม Movie Club เรียนรู้จากการดูหนัง
สถานที่เรียน : ห้อง2104
1.นางสาวอัมพร แสนคำฟู
25 25
4 ชุมนุม เกมส์สื่อ สังคมศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง 1204
1.นายศรัณยู แสนสุรีย์
25 21
5 ชุมนุม ท่องโลกประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 1205
1.นางรจนา พุทธิ
- - - 25 25
6 ชุมนุมCoding
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 4201
1.นางคัทลียา เสาร์แดน
2.นายธนาวัฒน์ นาดี
40 37
7 ชุมนุมCosplay
สถานที่เรียน : ห้อง2205
1.นางสาวธันย์ชนก อำพันธุ์
25 20
8 ชุมนุมกระดาษลอย
สถานที่เรียน : ห้อง 1104
1.นายอานนท์ ตื้อจันตา
- - - 25 21
9 ชุมนุมเกมส์สนุก สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง2102
1.นางสาวน้ำฟ้า หมื่นบุญตัน
2.นางสาวปิยดา ปวงฟู
42 42
10 ชุมนุมของเล่นคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง2101
1.นางสาวเบญจวรรณ วิธี
2.หัตถยาภรณ์ ตุ่งยะ
40 40
11 ชุมนุมคนรักเสียงเพลง
สถานที่เรียน : ห้อง2306
1.นางสาวกาญจนา เนตรคำ
2.นางสาวสุวนันท์ แก้วสิงห์สุ
40 40
12 ชุมนุมครูณรงค์ฤทธิ์
สถานที่เรียน : ห้อง 2205
1.นายณรงค์ฤทธิ์ หงษ์อารีย์
30 30
13 ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2105
1.นางสาวจิรภา พันธ์ธรรม
- - - 26 26
14 ชุมนุมคำคมภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง2203
1.นายชุติไชยวัญ พูดงาม
25 21
15 ชุมนุมจุลภาพ
สถานที่เรียน : อาคารหลังเสาธง
1.นางสาวเพ็ญศิริ วงศ์เทพ
25 19
16 ชุมนุมชุมนุมเตรียม นศท.
สถานที่เรียน : ใต้ต้นมะขาม
1.นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
- - - - 40 10
17 ชุมนุมดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วสุวรรณ
46 44
18 ชุมนุมดุริยางค์ ดนตรีไทย และการขับร้อง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
หมายเหตุ : รับเด็กกิจกรรมเดิม และเพิ่มใหม่อีก10คน
1.นายณรงค์ เชียงแก้ว
25 23
19 ชุมนุมตะกร้อพาสนุก
สถานที่เรียน : สนามตระกร้อ
1.นายจักรพงษ์ รัตนา
- - - 25 25
20 ชุมนุมท่อง NETFLIX
สถานที่เรียน : ห้อง1103
1.นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ
2.นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
- 40 35
21 ชุมนุมท่องโลก​อะนิเมะ
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม​
1.นางสาวคณิตษา องมล
2.นางสาวตุลยา หมื่นต๊ะ
40 40
22 ชุมนุมเทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : หอประชุมพุทธรักษา
1.นายขจรศักดิ์ กาญจนะ
25 23
23 ชุมนุมนักป.ป.ช.น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง1206
1.นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์
25 19
24 ชุมนุมนักประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ลานเพลินไท
1.นางสาวรินลณี สล่าปัน
25 21
25 ชุมนุมน้ำดื่มปายวิทย์
สถานที่เรียน : โรงน้ำดื่มโรงเรียน
1.นายณรงค์ เชียงแก้ว
10 10
26 ชุมนุมแนะแนวสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องห้องแนะแนว
1.นางสาวจันทนีย์ สารินจา
- - - 25 22
27 ชุมนุมแบดมินตัน
สถานที่เรียน : หอประชุมพุทธรักษา
1.นายณัฐพงศ์ หาญพอ
- - 25 25
28 ชุมนุมฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายวรัญญู วิไลกุล
- - - 25 20
29 ชุมนุมภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง1107
1.นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
25 22
30 ชุมนุมภาษาไทยในเสียงเพลง
สถานที่เรียน : ห้อง2204
1.นางศุทธินี โภชพิพิช
2.นางสาวอภิชญา สุขแสงงงาม
40 16
31 ชุมนุมร่วมด้วยช่วยกัน
สถานที่เรียน : ห้องบัญชี 1002
หมายเหตุ : รับนักเรียนชั้น ม.6/5 เท่านั้น
1.นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์
2.นายภูวดล สุระจินดา
- - - - - 40 37
32 ชุมนุมเรียนรู้คำศัพท์จาก ROV
สถานที่เรียน : ห้อง2201
1.นางสาววิลาสินี สุวรรณโน
2.นางสาวอังคนา คำป้อ
40 39
33 ชุมนุมวอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นางดวงสุดา เรืองวุฒิ
30 30
34 ชุมนุมวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องภาษาจีน
1.นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
25 19
35 ชุมนุมวิจารณ์ซีรีส์
สถานที่เรียน : ห้อง1108
1.นางสาวประไพศรี กำแพงแก้ว
2.นางสาวปวิชญา คธาทร
40 40
36 ชุมนุมศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางสาวชนม์วรินทร์ ทวีเลิศวุฒิ
- - - 25 20
37 ชุมนุมสภานักเรียน
สถานที่เรียน : อาคารเอนกประสงค์
หมายเหตุ : รับเฉพาะสภานักเรียนปี65 เท่านั้น
1.นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่
- - - - - 30 29
38 ชุมนุมสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ห้อง
1.นางสาวเจนประภา เรือนคำ
30 28
39 ชุมนุมเสริมทักษะภาษาจีน
สถานที่เรียน : ห้องภาษาจีน
หมายเหตุ : รับเฉพาะห้องจีน ม.4/4 เท่านั้น
1.นายสว่าง กัณตวิสิฐ
40 21
40 ชุมนุมหมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรมช่างยนต์
1.นางกัญญา ทานา
2.นายนัฐพล สมนา
40 20
41 ชุมนุมห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นราศักดิ์ กิจสวน
36 36
42 ชุมนุมโอริกามิ(พับกระดาษ)
สถานที่เรียน : ห้อง 2103
1.นางสาวณัฐวดี เขียวภูมิชัย
2.นางสาววิพิมพ์สาย หิ่งคำ
40 38